Startpagina Home
Startpagina Alternatieven
 
Alternatieven van:
Akke de Vries
Chris Sonnemans
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Alternatieve ideeën voor Scheveningen - Bad in 2020 van Akke de Vries

De slooplannen in het Plan Jerde lopen uiteen van 44 000 tot 165 000 vierkante meter. Akke de Vires heeft een doordacht alternatief voor de megalomane slooplannen van de gemeente Den Haag.
Zonder een greep in de gemeentekas te hoeven doen heeft hij zijn plannen in tekst en tekeningen weergegeven.
Het is niet mogelijk zijn complete tekst en grotere afbeeldingen op internet weer te geven.
U kunt het alternatief van Akke de Vries downloaden.

Reactie op Discussienota Masterplan Scheveningen-kust.

Geacht projectteam Op uw uitnodigingen heb ik als bewoner van Bad, zonder samenspraak met anderen, een alternatief idee ontwikkeld voor de verkeersmodellen voor Scheveningen Bad.

Om van Scheveningen Bad een 4-seizoenenbadplaats te maken, zal als eerste stap in de hele planontwikkeling het imago van Scheveningen als een onbereikbare badplaats moeten worden omgeturnd voordat er ook maar iets anders gebeurt. Zolang er loop is op Scheveningen kan je het principe van "de winkel blijft open tijdens de verbouwing" toepassen.Keer je het om of doe je alles gelijktijdig, gaan ondernemers failliet en wordt de bezoeker, als ie er dan eindelijk is, geconfronteerd met een bouwput en rijen leegstaande winkel- en horecapanden.
Dus zou mijns inziens het bereikbaarheidsprobleem in zeg 2012 al op de capaciteit van de gewenste bezoekersaantallen van 2020 moeten zijn. Als de ondernemers(vereniging) dan bereid zouden zijn om te investeren in wat meer kleinschalige evenementen en de gemeente daarbij een ondersteunende rol zou willen spelen, dan kan dit een extra aanzuigend effect en daarmee een betere overlevingskans geven.
In mijn ogen wordt in de huidige plannen ten aanzien van het verkeer van de verkeerde invalshoeken uitgegaan.

  • We praten over het jaar 2020. Tegen die tijd heeft de Nederlander allang geleerd dat hij met zijn auto niet overal meer kan komen waar hij wil zijn. Die Nederlander is al gewend om zijn auto in transferia te laten staan en is dan ook al gewend aan gemakkelijk, snel natransport: chauffeurloze busjes, treintjes, tuktuks, gratis shuttlebussen, publieksfietsen en noem maar op. En als dat nog niet helemaal zo is, kan Scheveningen een voortrekkersrol spelen. Essentie is dat de toevlo ed van auto 's naar Scheveningen wordt beperkt en dat deze beperking niet meer als zodanig wordt ervaren, zolang men maar op andere manieren gemakkelijk en vlot bij het doel kan komen.
  • Hoewel in de Nota wel gewag gemaakt wordt van meer en beter gebruik van dynamische routeinformatiesystemen, wordt in de huidige modellen vrijwel uitsluitend uitgegaan van fysieke en permanente verkeersoplossingen, zoals verkeerslichten, 1-richtingsverkeer, verboden toegang en parkeergarages in Bad zelf, die altijd werken, of het nu druk is of niet. Te weinig wordt gedacht in termen van moderne, digitale hulpmiddelen. Bij normale verkeersintensiteiten kan de huidige infrastructuur in Bad het goed aan, op misschien een paar knelpuntjes na. Hou vooral die vrijheid, ook in de verbindingen Haven-Dorp -Bad. Met 1 signaaltje kan je van bv delen van de Zwolsestraat een 1-richtingsweg maken, of al op de N14 mensen een routekeuze laten maken. Volgens mij is de toepassing van flexibele, digitale systemen ook heel wat goedkoper.

Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat de cultuur bij de verkeersafdeling van de gemeente wordt omgeturnd: deskundig, klant-/gebruikergericht, creatief, op de hoogte van de nieuwste verkeerssnufjes en de instelling om verkeer te geleiden i.p.v. te regelen.

Inventarisatie
De toestroom van bezoekers van Scheveningen Bad met auto 's komt nu via:
1. De A44 en van Alkemadelaan/Zwolsestraat
2. De A12 en de van Alkemadelaan/Zwolsestraat
3. De A44, N14 en de van Alkemadelaan/Zwolsestraat
4. De A12, Koningskade en Nieuwe Parklaan/Badhuisweg
5. De Strandweg/Gevers Deynootweg

Op piekdagen zijn 1 en 2 de voornaamste, sinds de 3de als een klein, benauwd afslagje Scheveningen Bad van de N14 is gebouwd en de grootste stroom de tunnel in wordt geduwd. Daardoor zal 4 qua toevoerweg in betekenis toenemen. Het effect van het plan Morales op 5 kan ik niet goed inschatten.

De gemeentelijke dienst van Den Haag, verantwoordelijk voor de verkeersregeling, is nu niet voor haar taak berekend. Verkeerslichten die (met maximale veiligheidsmarges) aan staan op momenten waarop er niets of niemand te bekennen is, en iedereen dus eindeloos staat te wachten op niets. Verkeerslichten die uit staan wanneer enige regeling wel handig zou zijn. We maken al grapjes "goh,het is zeker druk,de verkeerslichten staan uit ". Mogelijkheden van moderne digitale waarschuwing- en signaleringsmogelijkheden worden niet of nauwelijks toegepast. Op normale, matig drukke dagen, zit het verkeer op het Palaceplein, de Zwolsestraat, het einde van de Badhuisweg en de fuik al snel vast. Iets drukker en de boel zit geheel in de knoop. Ook het OV loopt dan vast. Verder zijn er geen directe verbindingen tussen Haven, Dorp en Bad voor bezoekers en bewoners die niet het hele eind willen of kunnen lopen. Het Palaceplein is een winderige open vlakte en wordt door al het verkeer en OV niet of nauwelijks door bezoekers (en bewoners) gebruikt. De tram vormt een groot obstakel.

Idee
Uitgangspunten
De Nederlander van 2020 is gewend aan transferia en gemakkelijk natransport;
Geen, nauwelijks extra parkeervoorzieningen voor bezoekers in Bad
Al in 2012 zijn de bereikbaarheid, parkeervoorzieningen, verkeersregulatie op een capaciteit zijn gebracht die past bij die toekomstige situatie.

Algemeen
Om in 2020 de gewenste situatie qua wonen, ondernemen, recreatie en leefbaarheid te hebben gerealiseerd en om de loop er in te houden, cq te verhogen moeten al in 2012 de bereikbaarheid, parkeervoorzieningen, verkeersregulatie op een capaciteit zijn gebracht die past bij die toekomstige situatie.
Richting toekomst betekent dat dus in de eerste plaats de aanleg van transferia langs de N14 (bv lus bij de Zijdeweg en het TNO-terrein) en langs de A12, met voldoende capaciteit voor de toestroom op piekdagen en bij evenementen. Daarnaast een duidelijk signaleringssysteem en een flexibel P&R-systeem. (aanleg hiervan is trouwens goed voor heel Den Haag, niet alleen Bad).


Daarmee worden de pieken al afgetopt.Wat resteert is een stroom auto 's vergelijkbaar met wat we nu op een matig drukke dag zien. Deze stroom bestaat uit het min of meer vaste deel van bewoners, leveranciers en hotelgasten en een variabel deel bezoekers.
De uitdaging is mijns inziens om deze 2 delen al in een zo vroeg mogelijk stadium van elkaar te scheiden.
Voor normale dagen (en die zullen er ook in het 4 seizoenen-scenario blijven) kan de huidige infrastructuur het op de meeste punten wel aan, wanneer er wat slimmer gebruik gemaakt zou worden van moderne hulpmiddelen. Bewoners/ondernemers stemmen hun eigen verkeersgedrag nu al af op de drukte in Scheveningen of gebruiken alternatieve routes, waardoor ze niet aan het fileprobleem op drukke en piekdagen bijdragen. Laat deze mogelijkheid alsjeblieft vooral blijven.
Hoewel in de Nota het meer en beter gebruik van dynamische routesignalering wel wordt genoemd, zie ik bij de 4 verkeersmodellen, die op de website staan, voornamelijk fysieke maatregelen, 1-richtingswegen, verboden toegang, parkeergarages ed met een permanente werking, maar bv geen rotondes. Op de informatiemarkt werd mij verteld dat bv de lus Zwolsestraat- Palaceplein-Harstenhoekweg in model 2 vele miljoenen zou kosten door de noodzakelijke aanpassingen aan het wegprofiel. Ronduit belachelijk, want met een paar DRIPS boven de Zwolse straat kan je die op 1 signaaltje een 1 richtingsweg maken. Datzelfde geldt ook voor de Harstenhoekweg, de Badhuiskade, de Nieuwe Parklaan, de boulevard en de Gevers Deynootweg. Waarom moeilijk en duur doen wanneer het ook makkelijk en relatief goedkoop kan?

Scheveningen Bad
Met behulp van dynamische routeinformatie zou op de van Alkemadelaan/Zwolsestraat al een scheiding kunnen worden gemaakt tussen het min of meer vaste deel en het variabele deel. Naarmate op de dag het variabele deel toeneemt zou het scheidingspunt steeds eerder moeten

worden aangegeven tot uiteindelijk de N14 en de A12 aan toe (vol is vol). Bij de kruisingen met Stevinstraat en met de Harstenhoekweg zou een rotonde kunnen worden gepland, zodat mensen kunnen vluchten.Datzelfde geldt ook voor de kruising Harstenhoekweg, Badhuisweg, Nwe Parklaan.
Aangezien het Zwarte Pad als parkeerterrein verdwijnt, zal de Zwolsestraat na de Harstenhoekweg minder in trek zijn voor bezoekers en lijkt het logisch om voor bezoekers de route Zwolsestraat, Harstenhoekweg, Badhuiskade, Gevers Deynootweg, boulevard als de hoofdroute aan te merken, voor zover ze al niet in de grote parkeergarage en de nieuwe parkeergarage bij de voormalige tramremise zijn opgeslokt.
In het laatste stukje Zwolsestraat rijden dan alleen nog de bewoners, leveranciers, hotelgasten die in de Palaceflats en het gebied ten noorden daarvan moeten zijn, waarmee er geen autoverkeer meer over het Palaceplein hoeft. Door ook de trams bij het Palaceplein onder de grond te brengen, kan van het Palaceplein eindelijk iets aantrekkelijks gemaakt worden.

(althans wanneer er bij het ontwerp rekening gehouden wordt met de wind). Aan de Palacekant kan dan een ondergrondse parkeergarage voor bewoners gemaakt worden en een (kleine) parkeergarage voor bezoekers aan de andere kant. Bewonersverkeer uit dit gebied richting Dorp en Haven moet dan wel een stukje omrijden, maar het is met de auto, ze hoeven het niet te lopen tenslotte.


(Na)transport
De Nederlander van 2020 is wel veranderd, maar vermoedelijk niet minder verwend. Hij zal comfortabel en vlot natransport vanaf zijn auto willen hebben. Dat betekent dat er bij alle transferia en parkeergarages mobielen moeten zijn om hem naar het strand, de cultuur, de activiteit en/of het evenement te vervoeren. Maar omdat het variabele deel per definitie in omvang wisselt, is het, alleen al uit (loon)kostenoverwegingen, zonde om overal chauffeurs in lege mobielen te laten staan hopen op passagiers. Voor de transferia langs de N14 denk ik dan aan een chauffeurloze shuttles of karretjes, waarin men met familie en bagage zelf rijdt, publieke fietsen à la Parijs, Rome, Barcelona, tuktuks ed. Vanaf de transferia langs de A12, A13 aan een snelle verbinding met lijn 1, 9 en 11, waarvan tenminste de frequentie is verhoogd. Op voorspelbaar drukke dagen(aanhoudend mooi weer, evenement) zou men bv van die treintjes (zoals er nu één in de zomer als toertrein Bad-Haven rijdt), als extra kunnen inzetten.

Haven - Bad
In de plannen worden Haven en Bad beide de bruisende toeristen- en wooncentra, terwijl Dorp meer als historisch belangrijk en rustig wordt gekenschetst. De afstand tussen Haven en Bad is echter vrij groot voor mensen die deze afstand niet kunnen of willen lopen. Ook hier zouden eerder genoemde treintjes een functie kunnen vervullen op een meer permanente basis. Bewoners/bezoekers uit Haven pikken dan een restaurantje in Bad, drinken nog wat en kunnen dan weer met het treintje terug zonder bang te hoeven zijn voor alcoholcontroles. En vice versa.

Met vriendelijke groet A.G. de Vries